Politika integrovaného systému řízení

CHEMIA SYSTEM GEO spol. s r.o. na léta 2014 až 2018

CHEMIA SYSTEM GEO spol. sr.o. existuje od roku 1990. Na začátku svojí činnosti se profilovala jako konzultačně- poradenská firma v oblasti ekologie. Svojí stěžejní činnost vyvíjela především při navrhování fóliových izolačních systémů pro budování nových skládek odpadů a také pro sanaci starých skládek i jiných ekologických staveb s požadavkem řešení vhodné ochrany proti kontaminaci zemin a spodních vod.

Ve spolupráci s firmou GSE Lining Technology – světovým výrobcem progresivních PE izolačních systémů, zaujala významné místo na domácím trhu. Činnost firmy se rozšířila i do jiných oblastí, a to především do izolací tunelů, podchodů, kolektorů, zakládání staveb, aplikace protiradonových bariér, hydroizolací, chemických izolací, drenáží podloží skládek a budov. Firma se dále zabývá aplikacemi speciálních materiálů při výstavbě a rekonstrukci silnic a dálnic, kde nabízí vyztužovací systémy pro zpevnění podloží, resp. budování násypů, opěrných zdí, gabionů, zelených stěn a dále dodávkou materiálů pro rekonstrukci živičných povrchů a pro úpravu povrchových betonů.

Firma je schopná nejen navrhnout vhodné technické a současně optimální ekonomické řešení daného projektu, ale také zabezpečit dodávku a zrealizování díla podle požadavků a zájmu zákazníka.

Spolupracujeme s renomovanými světovými výrobci, jejichž výrobky splňují nejpřísnější kvalitativní evropské normy a jsou součástí navrhovaných řešení.

Abychom zajistili trvalý rozvoj firmy v souladu se světovým trendem, rozhodlo vedení v roce 2004 zavést integrovaný systém řízení zahrnující systém řízení kvality a systém řízení environmentu podle platných norem. Tuto svou politiku zakládáme na následujících zásadách:

 • zavedením integrovaného systému řízení vést firmu tak, aby se stala jednou z nejvýznamnějších firem v oblasti provádění hydroizolačních systémů v tunelech a na skládkách;
 • prosadit se jako jednička na seznamu dodavatelů největších stavebních firem a tím získávat zakázky většího rozsahu;
 • sledovat a vyhodnocovat vývoj trhu progresivních PE izolačních systémů a jemu odpovídající řízení našich nabídek tak, abychom zákazníkům mohli předávat produkty na špičkové technické úrovni, s vysokou provozní spolehlivostí, s maximální šetrností k ochraně životního prostředí a současně plnit ekonomické požadavky zákazníka;
 • rozvíjet spolupráci s našimi dodavateli a udržovat vzájemně výhodné vztahy na principu vyváženosti „nejlépe – nejrychleji“ a “nejšetrněji k životnímu prostředí” s cílem vymýcení reklamací na dodávané produkty;
 • poskytovat kvalitní a kvalifikované poradenství v oblasti izolačních systémů všem zájemcům tak, aby jejich rozhodování o investičních záměrech vždy vedlo k nejlepším technickým a výrobním inovacím a k ochraně životního prostředí, ke snižování provozních nákladů, k úsporám energií, surovin a dalších zdrojů;
 • dosáhnout toho, aby produkty firmy CHEMIA SYSTEM GEO spol. s r.o. byly na trhu vždy spojovány s tím nejlepším v oblasti jakosti a ochrany životního prostředí;
 • zvýšit důvěryhodnost firmy v očích zákazníků, ostatních obchodních partnerů a dalších zainteresovaných stran.

Dostát uvedeným záměrům a zásadám pro nás znamená důsledně plnit následující závazky:

 • trvale vytvářet potřebné podmínky a zajišťovat nezbytné zdroje finanční, investiční a lidské pro uplatňování a udržování integrovaného systému řízení, pro jeho neustálé zlepšování a pro růst jeho efektivnosti;
 • zajistit a dokázat, aby všechny naše činnosti a aktivity byly vždy v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jiných požadavků, zejména těch, které se vztahují k ochraně životního prostředí;
 • průběžně monitorovat přímé i potenciální environmentální aspekty u všech činností a produktů tak, abychom mohli pružně vytyčovat a pravidelně vyhodnocovat cíle a cílové hodnoty vedoucí ke zlepšování environmentálního profilu organizace a k prevenci znečištění životního prostředí;
 • naplňování politiky integrovaného systému řízení kontrolovat a hodnotit nejen na základě vlastního pravidelného ročního přezkoumání k zajištění neustálé vhodnosti a přiměřenosti ve vztahu k organizaci, ale také na výsledcích kontroly certifikačního orgánu, na připomínkách široké základny našich zákazníků, dodavatelů, případně i veřejnosti sledující námi dosahované výsledky;

Tento dokument Politika integrovaného systému řízení CHEMIA SYSTEM GEO spol. s r.o. vstupuje v platnost dnem 03.01.2014. Dosavadní dokument Politika integrovaného systému řízení CHEMIA SYSTEM GEO, s.r.ose ruší ke dni 31.12.2009 v celém rozsahu.

Politika integrovaného systému řízení je otevřeným dokumentem, který lze rozhodnutím vedení organizace, na základě iniciativních návrhů či výsledků přezkoumání, průběžně doplňovat, případně měnit.

Platnost tohoto dokumentu končí 31. prosince 2018. K tomuto termínu bude vedením organizace vypracována a předložena nová Politika.

V Praze dne 16.12.2013

Příkaz ředitele č. 16.12/13 ze dne 16.12.2013

Na základě projednání vedením organizace schvaluji nový dokument Politika integrovaného systému řízení CHEMIA SYSTEM GEO spol. s r.o., který vstupuje v platnost dnem 03.01.2014. Současně ruším ke dni 31.12.2013 v celém rozsahu dosavadní dokument Politika integrovaného systému řízení CHEMIA SYSTEM GEO, s.r.o.

Ukládám:

 • Představiteli vedení pro ISŘ
  • příloze Příručky ISŘ nahradit původní Politiku nově schváleným dokumentem,
  • zveřejnit Politiku na firemních webových stránkách,
  • předat a projednat s Lubomírem Váňou, představitelem firmy zajišťující BOZP a PO novou Politiku ISŘ a zajistit, aby firma přispívala maximálně k naplňování naší Politiky,
  • upozornit všechny osoby pracující pro organizaci či z jejího pověření na novou Politiku ISŘ a objasnit jim, jakým způsobem se budou podílet na naplňování této Politiky,
  • Termín: 3.1.2014
 • Všem zaměstnancům
  • při jednání se zákazníky, nebo dodavateli upozornit je na hlavní zásady naší Politiky, případně jim předat plný text a požádat je o spolupráci při jejím naplňování.
  • Termín: průběžně